Raseborg Öppen Scen

19okt18:0020:30Raseborg Öppen Scen

Evenemangsdetaljer

Raseborgs Öppen Scen inleds av inbjudna gäster: en är drama grupp: Ediths Systrar och den andra är lokal skribent: Petra. Därefter följer open mic. Evenemanget genomförs med medel från BokensHus/Kirjan Talo.

Konferencier och arrangör Nathalie Sallegren.

18.00 De inbjudna gästerna uppträder
19.00 Open mic, anmälan till open mic kan göras under kvällen

Ediths systrar är en recitation av Edith Södergran-dikter förverkligad med inspiration från dockteater, dans och teater. Aktörer är dockteater konstnär Pauliina Vesslin med Rose-Marie Malm och Malou Ilmoni. På Raseborgs Öpen Scen uppträder Pauliina Vesslin med Rose-Marie Malm som en förhandsvisningen av Bokkalasets Recitation av Edith Södergran med dikter med koreografi och föremål.

Tolkningen och diktupplevelsen vidgas av koreografin, föremålen och kostymeringen till en visuell helhet som skapar parallella världar och kopplingar i åskådarens fantasi.
De elva valda dikterna utgör en översikt av Södergrans produktion och de beskriver människolivets gång och en tidlös mänsklighet. Genom aktörernas olika åldrar synliggörs livserfarenhet och att människans behov av att vara skapande inte tar slut.

Petra
Självutformad som kärlekens och kaosets gudinna, som bara råkar vara mortal. En anarkafeminist med en praktisk inställning till individuell egenmakt och verklighetsteknik. Hennes poesi är en reflektion av upplevelse; av lidande, makt och den omättliga nyfikenheten inför kosmisk entropi.

Raseborg Öppen Scen är engagerade i att skapa och underhålla säkrare utrymmen. Det innebär att det inte kommer att finnas någon tolerans för rasism eller någon annan form av diskriminering, trakasserier eller mobbning.

ENG
Open Stage is headlined by our two invited guests: one is drama group: Edith’s sisters and the other is local writer: Petra. Afterwhich follows the open mic. The event is produced by Bokens Hus / Kirjan Talo.

Hosted and organised by Nathalie Sallegren.

18.00 The invited guests read
19.00 Open mic, registration for open mic is on the night

Raseborg Open Stage is committed to creating and maintaining safer spaces. This means that there will be no tolerance for racism or any other form of discrimination, harassment or bullying.

Edith’s Sisters is a recitation of Edith Södergran poems realized with inspiration from puppetry, dance and theatre. Actors are puppet theater artist Pauliina Vesslin with Rose-Marie Malm and Malou Ilmoni. On Raseborg’s Open Stage, Pauliina Vesslin performs with Rose-Marie Malm as a preview of Bokkalaset’s Recitation by Edith Södergran with poems with choreography and objects.

The interpretation and experience of the poem are broadened by the choreography, objects and costuming into one visual whole that creates parallel worlds and connections in the viewer’s imagination. The eleven selected poems constitute an overview of Södergran’s production and they describe the course of human life and a timeless humanity. Through the actors’ different ages, life experience is made visible and that man’s need to be creative never ends.

Petra
Self-styled as the Goddess of love and chaos, who just happens to be mortal. An anarcha-feminist with a practical bent on individual empowerment and reality engineering. Her poetry is a reflection of lived experience; of suffering, power and the insatiable curiosity in the face of cosmic entropy.

Biljetter

Evenemanget är gratis, ingen förhandsanmälan krävs | The event is free of charge, no registration is needed

Tid

Oktober 19, 2023 18:00 - 20:30(GMT+03:00)

Språk

Svenska | English